Menu


9 ความคิดเห็น:

 1. ขอสอบถาม ทางโรงเรียนจัดทำโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และกิจกรรมที่ต้องใช้เพื่อซื้อลูกฟุตบอลในการออกกำลังกาย ผิดระเบียบหรือเปล่าครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. จัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นหลัก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2) http://www.thongthinlaws.com/p/2557-2-2559.html

   ลบ
  2. ข้อสอบถามค่ะ กรณี ชมรม อสม.ยื่นเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอบรมกระบวนการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคือ อสม. ทั้งนี้ รูปแบบการจัดคือ จัดอบรม 1 วัน และ วันถัดไปดำเนินการคัดกรอง ค้นหาภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วย โดย รายการเบิกค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น มีแต่ค่าอาหารกลางวัน และค่าหารว่าง วันละ 2 มื้อ คำถามคือ วันที่ดำเนินการออกคัดกรองโรค สามารถเบิกค่าหาร อาหารว่างทั้ง 2 มื้อได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

   ลบ
 2. ขอสอบถามหน่อยค่ะ กองสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานใดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 7

  ตอบกลับลบ
 3. กองสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็น "หน่วยงานอื่น" ตามข้อ 7 (2)

  ตอบกลับลบ
 4. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 5. ขอถามหน่อยค่ะ สปสช สามารถซื้อเครื่องออกกำลังกายได้ไมค่ะ

  ตอบกลับลบ
 6. รบกวนสอบถามค่ะ ทางโรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากกองทุนฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวละ 35 บาท แต่ฝ่ายตรวจสอบของเขตพื้นที่การศึกษา บอให้ เบิกได้แค่ หัวละ 25 บาท กรณีนี้ ทาง รร.ต้องคืนเงินส่วนต่างให้กองทุไหมค่ะ (โครงการได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว)

  ตอบกลับลบ
 7. รบกวนสอบถามค่ะ เกี่ยวกับการเสนอของบประมาณเงินกองทุน สปสช. เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยแบดมินตัน มีการจัดอบรม และจ้างผู้ฝึกสอน สามารถเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้หรือไม่คะ

  ตอบกลับลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top