Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


8 ความคิดเห็น:

 1. ขอสอบถาม ทางโรงเรียนจัดทำโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และกิจกรรมที่ต้องใช้เพื่อซื้อลูกฟุตบอลในการออกกำลังกาย ผิดระเบียบหรือเปล่าครับ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. จัดซื้อได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นหลัก ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2) http://www.thongthinlaws.com/p/2557-2-2559.html

   ลบ
  2. ข้อสอบถามค่ะ กรณี ชมรม อสม.ยื่นเสนอขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอบรมกระบวนการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมคือ อสม. ทั้งนี้ รูปแบบการจัดคือ จัดอบรม 1 วัน และ วันถัดไปดำเนินการคัดกรอง ค้นหาภาวะแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วย โดย รายการเบิกค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น มีแต่ค่าอาหารกลางวัน และค่าหารว่าง วันละ 2 มื้อ คำถามคือ วันที่ดำเนินการออกคัดกรองโรค สามารถเบิกค่าหาร อาหารว่างทั้ง 2 มื้อได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

   ลบ
 2. ขอสอบถามหน่อยค่ะ กองสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานใดตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ 7

  ตอบกลับลบ
 3. กองสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็น "หน่วยงานอื่น" ตามข้อ 7 (2)

  ตอบกลับลบ
 4. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ
 5. ขอถามหน่อยค่ะ สปสช สามารถซื้อเครื่องออกกำลังกายได้ไมค่ะ

  ตอบกลับลบ
 6. รบกวนสอบถามค่ะ ทางโรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากกองทุนฯ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หัวละ 35 บาท แต่ฝ่ายตรวจสอบของเขตพื้นที่การศึกษา บอให้ เบิกได้แค่ หัวละ 25 บาท กรณีนี้ ทาง รร.ต้องคืนเงินส่วนต่างให้กองทุไหมค่ะ (โครงการได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว)

  ตอบกลับลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top