Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0808.2/ว4750 ลว 14 ส.ค. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มท 0808.2/ว4750 ลว 14 ส.ค. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ดาวโหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

สปสช 3.45 /ว. 2337 ลว 3 เม.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา (COVID 19) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิืนหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 สปสช 3.45 /ว. 2337 ลว 3 เม.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา (COVID 19) ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิืนหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓)

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1179 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย มท 0808.2/ว1179 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.6/ว1174 ลว 14 เม.ย. 2563 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.6/ว1174 ลว 14 เม.ย. 2563 เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคืน กรณีจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการโดยไม่มีสิทธิ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.3/ว2211 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.3/ว2211 ลว 15 เม.ย. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว732ลว 6 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 มท 0819.2/ว732ลว 6 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0807.2/ว660 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มท 0807.2/ว660 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0819.2/ว675 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 มท 0819.2/ว675 ลว 4 มี.ค. 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่้งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top