Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินสะสม
ข้อบกพร่อง เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิ
ข้อบกพร่อง เงินยืมงบประมาณ
ข้อบกพร่อง ใบเสร็จรับเงินข้อบกพร่อง
ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายค่ารับรอง
ข้อบกพร่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบกพร่อง หลักประกันสัญญา
ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ข้อบกพร่อง เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ข้อบกพร่อง การศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้อบกพร่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ข้อบกพร่อง เบิกจ่าย อปพร.
ข้อบกพร่อง เบิกจ่ายการจัดแข่งขันกีฬา
ข้อบกพร่อง การจัดงานต่างๆ
ข้อบกพร่อง การจัดงานเฉลิมประเกียรติฯ
ข้อบกพร่อง การเบิกจ่ายการจัดงานวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานผู้สูงอายุ
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีทางศาสนา
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเข้าพรรษา
ข้อบกพร่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอุปสมบท
ข้อบกพร่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ข้อบกพร่อง การประชาสัมพันธ์ส่วนตน
ข้อบกพร่อง การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท
ข้อบกพร่อง เบิกจ่ายจ้างเหมาบริการ
ข้อบกพร่อง ค่าเช่าบ้าน อปท
ข้อบกพร่อง เบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

3 ความคิดเห็น:

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top