Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ กำหนดให้ การศึกษาภาคบังคับ การช่วยเหลือบุตร ค่าเช่าบ้าน มิต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560 ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top