Menu

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: แบบประเมินและคู่มือการประเมินประสิทธิภาพ อปท (LPA)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ประจำปีงบประมาณ 2559 แบบประเมิน ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ แบบประเมิน ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา แบบประเมิน ด้านที่ ...

แสดงความคิดเห็น

 
Top