Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุข...

แสดงความคิดเห็น

  1. กำลังปรับปรุงรวบรวมข้อกฎหมาย ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน (15 มกราคม พ.ศ. 2559)

    ตอบลบ

 
Top