Menu

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ อปท. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่...

แสดงความคิดเห็น

  1. ทางเรากำลังรวบรวมข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

    ตอบลบ

 
Top