Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: การควบคุมภายใน อปท.
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ระเบียบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใ...
  • ระเบียบ

แสดงความคิดเห็น

 
Top