Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.2/ว53 ลว 5 ก.ค. 2560 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ก.กลาง แจ้ง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 รายละเอียดปรากฎตามคู่มือ มีสาระสำคัญดังนี้ 1.  บทวิเคราะหน้าที่และภ...

ก.กลาง แจ้ง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 รายละเอียดปรากฎตามคู่มือ มีสาระสำคัญดังนี้
1.  บทวิเคราะหน้าที่และภารกิจ
2.  บทวิเคราะความต้องการกำลังคน
3.  บทวิเคราะภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4.  การกำหนดตำแหน่ง
5.  การจัดสรรงบประมาณ
6.  การตรวจสอบตำแหน่งและใช้ตำแหน่งให้เหมาะสม
7.  การรายงาน
ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top