Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  จำนวน 6 ด้าน  1 ด้านการบริหารจัดการ...

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  จำนวน 6 ด้าน  1 ด้านการบริหารจัดการ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4 ด้านการบริการสาธารณะ 5 ด้านธรรมาภิบาล  6 ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top