Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
1 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แห่ง พรบ...

1 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน แห่ง พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 สำหรับหน่วยงานราชการ (มาตรา 3 วรรค 2) โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ ดูรายละเอียด
2 หนังสือ มท 0810.6/ว548 ลว 10 มี.ค. 2560 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูรายละเอียด 


แสดงความคิดเห็น

 
Top