Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย     1. การจัดทำและการบร...

เอกสารประกอบการเสวนาปีงบประมาณ 2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เนื้อหาประกอบด้วย 
   1. การจัดทำและการบริหารงบประมาณของ อปท.
   2. การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อปท.
   3. เงินอุดหนุนของ อปท.
   4. การจัดงานและการแข่งขันกีฬาของ อปท.
   5. โรคพิษสุนัขบ้า
   6. การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

แสดงความคิดเห็น

 
Top