Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  .. ให้เงินประ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559  .. ให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นดังต่อไปนี้ ถือเป็นรายจ่ายที่ อปท. อาจจ่ายได้ 1 เงินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 2 เงินทุนการศึกษา 3 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษ 4 เงินช่วยพิเศษที่ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top