Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0810.5/ว751 ลว 21 เม.ย. 2553 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใดพ.ศ.2552และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด พ.ศ.2552 และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ลงวันที่ 21 เม.ย. 2553 ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top