Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0804.5/ว1750 ลว 5 ก.ย. 2559 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ มท 0804.5/ว1750 ลว 5 ก.ย. 2559 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ มท 0804.5/ว1750 ลว 5 ก.ย. 2559 เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ... เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบรูปแบบอาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้มีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารให้ใช้เป็นทางหนีไฟโดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ อาคารสูง ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top