Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0892.2/ว1567 ลว 15 ส.ค. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเตรียมความพร้อมในเรื่อง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/ส...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเตรียมความพร้อมในเรื่อง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะสำหรับการประเมิน LPA  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top