Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0804.5/ว3068 ลว 1 มิ.ย. 2559 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ให้ อปท. ชะลอ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ให้ อปท. ชะลอ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานเอกชน จนกว่าร่างแก้ไข พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..... มีผลบังคับใช้ต่อไป

ดูรายละเอียดหนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top