Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0891.3/ว849 ลว 29 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
คณะกรรมการสาธารณสุขมีมติในการประชุม ครั้งที่ 94-7/2559 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 เห็นช...

คณะกรรมการสาธารณสุขมีมติในการประชุม ครั้งที่ 94-7/2559 เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 เห็นชอบให้คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการ การเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นให้ถูกต้องเหมาะสม
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top