Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0891.3/ว788 ลว 20 เมษายน 2559 เรื่อง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง  ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 พร้อมส่งเอกสารที่ส่งมาด้วย ดังนี้
1 สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ
2 เอกสารแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ อปท.
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top