Menu

ผู้ให้การสนับสนุน


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... มท ได้รับแจ้งจาก สตง มี อปท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน โดยสถานที่ศึกษาดูงานไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปลักษณะการท่องเที่ยว ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แก่บุคลากร และชุมชนได้ จึงขอให้ ผจว กำชับ ให้ อปท. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top