Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว2089 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง  การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานข...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... มท ได้รับแจ้งจาก สตง มี อปท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน โดยสถานที่ศึกษาดูงานไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปลักษณะการท่องเที่ยว ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แก่บุคลากร และชุมชนได้ จึงขอให้ ผจว กำชับ ให้ อปท. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top