Menu

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว2089 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแ...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... มท ได้รับแจ้งจาก สตง มี อปท จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน โดยสถานที่ศึกษาดูงานไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปลักษณะการท่องเที่ยว ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แก่บุคลากร และชุมชนได้ จึงขอให้ ผจว กำชับ ให้ อปท. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top