Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว24 ลว 4 มี.ค. 2559 เรื่อง มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top