Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญา...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ตามหนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 ขอความร่วมมือจังหวัดให้ดำเนินการดังนี้
1 แจ้ง อปท. นำบันทึกการรับคำขอรับบริการจาก อปท หนังสือคืนคำขอพร้อมเอกสารคืน หนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
2 แจ้ง อปท. ยกเลิกแบบฟอร์มเดิม
3 แจ้ง อปท. สรุปผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มรายงาน 15 มี.ค. 2559 ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top