Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.3/ว293 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  แจ้ง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดื...

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  แจ้ง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) โดยขอให้จังหวัดจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท และ ก.อบต.กำหนด ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และแจ้งแนวทางปฎิบัติการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่บัญชี 5 ให้ อปท.ทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

แสดงความคิดเห็น

 
Top