Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
1 การกำหนดห้วงเวลา รายละเอียดการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
2 แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัด
3 แนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
4 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฎิบัติ
5 การกำกับดูแล ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top