Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามที่จังหวัดหลายแห่งหารือเ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามที่จังหวัดหลายแห่งหารือเกี่ยวกับแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ว่าพิจารณาตามภาระค่าใช้จ่ายรับจริง - จ่ายจริง หรือตามประมาณการค่าใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายและแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top