Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0809.2/ว1 ลว 4 ม.ค. 2559 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่  หนังสืออ้างถึง แจ้...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ หนังสืออ้างถึง แจ้ง มติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดมาตรการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นเวลา 3 เดือน สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม   ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

แสดงความคิดเห็น

 
Top