Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หนังสือ มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน...

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว2464 ลว 10 พ.ย. 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มกำหนดวงเงินการซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา และวิธีพิเศษ ตามหนังสือที่อ้างถึง ต่อมาปรากฎในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนึ่ง มีข้อสังเกตในประเด็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการยกเว้นระเบียบที่เกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินการซื้อหรือการจ้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top