Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเ...

อ่านเพิ่มเติม »

รวมข้อกฎหมายการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ รวมข้อกฎหมายการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ดูรายละเอียดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุด มท 0808.2/ว7272 ลว 26 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื...

อ่านเพิ่มเติม »

รวมข้อกฎหมายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมข้อกฎหมายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเ...

อ่านเพิ่มเติม »

หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 1 มท 0808.2/ว2536 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ก.กลางแจ้ง หนังสือ มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล แ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม) มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งหนังสือ มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  โดยม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.4/ว2296 ลว 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0816.4/ว2296 ลว 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top