Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ก.กลางแจ้ง หนังสือ มท 0809.2/ว125 ลว 2 พ.ย. 2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล แ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม) มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งหนังสือ มท 0809.2/ว131 ลว 9 พ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  โดยม...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0816.4/ว2296 ลว 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0816.4/ว2296 ลว 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การจัดการ...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0810.3/ว6247 ลว 3 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.3/ว6247 ลว 3 พ.ย. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความส...

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ได้กำหนด การเก็บและขนมูลฝอย  ให้ท้องถิ่นมีภาชนะรองรับมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธาร...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0809.2/ว74 ลว 31 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 มท 0809.2/ว74 ลว 31 ก.ค. 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่ง...

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ มท 0808.2/ว2224 ลว 19 ต.ค. 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ

กรมบัญชีกลางแจ้ง ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่อ...

อ่านเพิ่มเติม »

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม »

มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มท 0808.2/ว1712 ลว 28 ส.ค. 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดเอกสา...

อ่านเพิ่มเติม »
 
Top