Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

loading...

6 ความคิดเห็น:

 1. ข้อ1 เรียนถามว่า ภรรยามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ สามีไม่มีสิทธิเบิกได้ แต่ได้กู้ร่วม กับทางธนาคาร ซึ่งธนาคารได้ออกใบเสร็จเป็นชื่อสามี ภรรยาสามารถนำใบเสร็จไปเบิกตามสิทธิพึงมีได้หรือไม่

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. กรณีใช้สิทธิ์กู้สร้างบ้านสามารถนำใบเสร็จการผ่อนชำระมาเบิกได้ตั้งแต่เดือนแรกที่ยังสร้างไม่เสร็จเลยหรือไม่

   ลบ
 2. ข้อ 2 จากข้อที่ 1 ขอเรียนถามว่า กรณีสามีภรรยา มีอันหย่าร้าง ถูกต้องตามกฎหมาย ทางภรรยาซึ่งเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ์ ยังสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากธนาคารไม่ยอมเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อภรรยา ธนาคารอ้างว่าจะต้องทำเรื่องกู้ใหม่ทั้งหมด ใบเสร็จยังคงออกในนามสามีที่หย่าร้างไปแล้วตามกฎหมาย อย่างนี้ภรรยาสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เพราะใบเสร็จเป็นชื่ออดีตสามี

  ตอบกลับลบ
 3. ท่านสามารถสอบถามข้อกฎหมายได้จาก "สายตรงกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น" http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

  ตอบกลับลบ
 4. ขอสสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับ
  นาย ก บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในเขตจังหวัดแถวภาคกลาง ต่อมานาย ก. ได้โอนย้ายไปรับราชการแถวจังหวัดภาคอีสาน มีสิทธิเิบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียนฯ แล้วนาย ก. ได้โอนย้ายมาสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นแถวจังหวัดภาคอีสาน คำถามครับ นาย ก. มีสิทธิ เบิกค่าเช่าซ้อบ้านได้หรือไม่

  ตอบกลับลบ
 5. ขอสอบถามการเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ) กรณีที่เคยอยู่บ้านพักครูมาก่อน ภายหลังมาซื้อบ้านจะได้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ (โอนย้ายมาแล้ว ไม่ได้เบิกในท้องที่ที่บรรจุ)

  ตอบกลับลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top