Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: การพัสดุ อปท
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด...

แสดงความคิดเห็น

 
Top