Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: รวมข้อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
รวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ได้แก่ พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสารคู่มือ คำพิพากษาของศาล...


รวมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ได้แก่ พรบ. ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หนังสือสั่งการ เอกสารคู่มือ คำพิพากษาของศาล วีดีโอแนะนำ และข้อบกพร่อง ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top