Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: โปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารอื่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
โปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารอื่น ๆ  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับจัดพิมพ์เอกสารทางราชการเป็นไปตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย...

โปรแกรมพิมพ์หนังสือราชการและงานเอกสารอื่น ๆ  เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับจัดพิมพ์เอกสารทางราชการเป็นไปตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และสามารถจัดทำเอกสารอื่น ๆ ได้ลักษณะเดียวกับโปรแกรม Microsoft Office แต่สามารถใช้งานได้ฟรี ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top