Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.2/ว1551 ลว 7 ส.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง มท 0808.2/ว1551 ลว 7 ส.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง มท 0808.2/ว1551 ลว 7 ส.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ...เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับ และจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ ก่อนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ให้ใช้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีมีการยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ แล้วจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top