Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 และเอกสารที่แก้ไข ปรับปรุง และอธิบายเพิ่มเติม
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 1 - 6  และเอกสารที่แก้ไข ปรับป...

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 1 - 6  และเอกสารที่แก้ไข ปรับปรุงและอธิบายเพิ่มเติม  ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top