Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.2/ว1100 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมแจ้ง หนังสือ ด่วนมาก มท 0809.2/ว1100 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาควา...

กรมส่งเสริมแจ้ง หนังสือ ด่วนมาก มท 0809.2/ว1100 ลว 6 มิ.ย. 2560 เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560  โดยให้ อปท. ที่มีตำแหน่งสายงานบริหาร ได้แก่ ประเภทบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานผู้บริหารงานสถานศึกษาว่าง และไม่ประส่งรับโอน ก็ให้ ผู้บริหาร อปท. รายงานตำแหน่งที่ว่างให้ จังหวัด เพื่อให้ ก.กลาง ดำเนินการคัดเลือก สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2560 นี้  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top