Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย กรมบัญชีกลาง แจ้ง หนังสือ มท 0808.2/ว678 ลว 28 มี.ค. 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราค...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย กรมบัญชีกลาง แจ้ง หนังสือ มท 0808.2/ว678 ลว 28 มี.ค. 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้ปรับปรุงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อาคาร ชลประทาน ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top