Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือ มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเห...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือ มท 0808.2/ว169 ลว 25 ม.ค. 2560 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอุทกภัย ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top