Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดทำหนังสือ "รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน...

สำนักงาน ก.ก.ถ. จัดทำหนังสือ "รวมคำพิพากษาของศาลปกครองและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top