Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จัดทำเมื่อ มีนาคม 2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ได้จัดทำ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน...


สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ได้จัดทำ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จัดทำเมื่อ มีนาคม 2559  โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
   1 สาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการ และลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2 ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
   3 ภาคผนวก เช่น แบบพิมพ์ ตัวอย่างคำสั่ง ต่าง ๆ
คลิกดูรายละเอียดคู่มือ

แสดงความคิดเห็น

 
Top