Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: รวมเอกสารข้อกฎหมายมาตรฐานงานบุคคล ปีงบประมาณ 2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
รวมเอกสารข้อกฎหมายมาตรฐานงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รวม ประกาศมาตรฐานทั่วไป , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง , ประกาศ ...

รวมเอกสารข้อกฎหมายมาตรฐานงานบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รวม ประกาศมาตรฐานทั่วไป , มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง , ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2559 ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top