Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0810.5/ว2436 ลว 22 พ.ย. 2559 เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  โดยที่ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
โดยที่ พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ได้ถูกยกเลิก และ มีสาระและรายละเอียดไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน จึงให้จังหวัดแจ้ง อปท.ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top