Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.2/ว2307 ลว 7 พ.ย. 2559 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา ด้วย ปปช.เสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีขั้นตอนหรือ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา ด้วย ปปช.เสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีขั้นตอนหรือกระบวนการจัดหาพัสดุของทางราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงให้จังหวัดแจ้ง อปท. กำชับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ความสำคัญในการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน หนังสือค้ำประกันธนาคาร เพื่อการตรวจสอบและยืนยันว่าออกหนังสือนั้นจริง มีผลงานจริง มีภาระค้ำประกัน ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top