Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0804.5/ว6137 ลว 26 ต.ค. 2559 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อควบคุมความมั่นคงแข็งแรง...

กระทรวงมหาดไทยแจ้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อควบคุมความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยของอาคาร การป้องกันภยันอันตราย อุบัติภัย อัคคีภัย และคุ้มครองรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.... ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top