Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 โดยรวบรวมมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่...

กรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำคู่มือ ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 โดยรวบรวมมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี 2557-2558 เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีคู่มือการประกอบการวิเคราะห์วินิจฉัยดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รายละเอียดคู่มือ

แสดงความคิดเห็น

 
Top