Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยเป็นเอกสารข้อกฎหมายที่รวมระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ทั้ง 3 ฉบับ เรียงตามข้อของระเบียบฯ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือการอ้างอิงข้อกฎหมาย ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top