Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0808.4/ว1704 30 ส.ค. 2559 เรื่อง วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งวิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ อปท. ทุกแห่งปฏิบัติงานในระบบคอมพิ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งวิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ อปท. ทุกแห่งปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ E-LAAS ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top