Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0891.4/ว4376 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "จังหวัดสะอาด" โดยให...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "จังหวัดสะอาด" โดยให้ศึกษาเอกสารแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช้หลัก 3Rs และหลักประชารัฐ  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" เพื่อขยาย สู่ อำเภอ อปท หมู่บ้าน / ชุมชน  จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด  จัดทำ MOU จังหวัด อปท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top