Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0816.4/ว1507 ลว 3 ส.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งด่วนที่สุด แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน...

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งด่วนที่สุด แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดูรายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top