Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.3/ว4522 ลว 9 ส.ค. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กระทรวงมหาดไทยแจ้ง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดใ...

กระทรวงมหาดไทยแจ้ง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป และให้ อปท ถือปฏิบัติ รายละเอียดเอกสาร

แสดงความคิดเห็น

 
Top