Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: มท 0809.2/ว77 ลว 22 ก.ค. 2559 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
สำนักงาน ก.ท. แจ้ง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ดู รายละเอียดหนังสือราชการ


สำนักงาน ก.ท. แจ้ง แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง

แสดงความคิดเห็น

 
Top